ZARZĄD NFOŚiGW

Zarząd NFOŚiGW, składający się z czterech do pięciu osób, jest powo­ływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu. Członkowie zarządów funduszy wojewódzkich, w liczbie od dwóch do pięciu, są powoływani i od­woływani przez zarząd województwa na wniosek rady nadzorczej woje­wódzkiego funduszu.Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania organów Narodowego Funduszu i funduszy wojewódzkich określa statut. Statut NFOŚiGW nada­je, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, w po­rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, a funduszy wojewódzkich — minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek wojewody.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2002 r. określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej NFOŚiGW i funduszy woje­wódzkich, ustalając m.in. rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działal­ności funduszy i sposób ustalania wyniku finansowego.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.