WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA FGŚP

Wysokość składki na FGŚP określana jest corocznie w ustawie budże­towej. Na rok 2006 składka została ustalona na poziomie 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Poborem składki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a koszty z tym związane zwracane są ZUS w wysokości 0,5% wpływów ze składek na Fundusz. Ze środków FGŚP zaspokajane są roszczenia pracownicze w razie nie­wypłacalności pracodawcy. Roszczenia te dotyczą przede wszystkim wyna­grodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz od­praw pieniężnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Z chwilą wypłaty świadczeń Fundusz przejmuje roszczenia wobec pracodawcy lub masy upa­dłości o zwrot wypłaconych świadczeń. Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicz­nych dysponent Funduszu może zaciągać kredyty i pożyczki na zaspokaja­nie roszczeń pracowniczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.