PRZYCHODY FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej pochodzą przede wszystkim z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z administracyj­nych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie ustalonych warunków korzystania ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska związane są m.in. z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza oraz ścieków do wód lub ziemi, a także z poborem wód i składowaniem odpadów. NFOŚiGW uzyskuje również środki z innych źródeł, ustalanych zarów­no na podstawie ustawy — Prawo ochrony środowiska, jak też innych ustaw. Przychody te mają ściśle określone przeznaczenie — i tak np. z wpły­wów Funduszu uzyskiwanych na mocy ustawy:z 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze mogą być finan­sowane wyłącznie potrzeby geologii w zakresie poznania budowy geolo­gicznej kraju i gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz potrzeby górnictwa służące redukcji negatywnego wpływu na środowisko związanego z wydobywaniem kopalin i likwidacji zakładów górniczych,z 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne może być finansowane wyłącz­nie utrzymanie katastru wodnego, opracowanie planów gospodarowania wodami oraz odbudowa ekosystemów zdegradowanych przez niewła­ściwą eksploatację zasobów wodnych,z 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne— wyłącznie wspie­ranie odnawialnych źródeł energii znajdujących się na terytorium Polski.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.