PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZY

Środki funduszy przeznaczane są na finansowanie przedsięwzięć z za­kresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawa wymienia bardzo wiele rodzajów zadań, które mogą być finansowane przez fundusze. Są wśród nich m.in.: edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środo­wiska, oraz wspieranie ekologicznych form transportu i wykorzystania lo­kalnych źródeł energii odnawialnej. W praktyce jednak najwięcej środków przeznaczane jest na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Finansowanie ma zarówno charakter zwrotny (pożyczki, kredyty, konsorcja), jak i bezzwrotny (dotacje, dopłaty, umorzenia). Fundusze gminne i powiatowe mogą finansować zadania jedynie w formie dotacji. Największą grupę beneficjentów funduszy stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Organami NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy są: Rada Nadzorcza i Za­rząd. W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wchodzi dziesięć osób, powołanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw śro­dowiska. Rady nadzorcze funduszy wojewódzkich składają się z siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez sejmik województwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.