Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

FUNDUSZE WOJEWÓDZKIE

Fundusze wojewódzkie uzyskują wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów z zasobów wojewódzkich oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Na rachunki funduszy wojewódzkich wpły­wają także wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpły­wów, mogą być one dotowane z Funduszu centralnego. Środkami funduszy wojewódzkich dysponują marszałkowie województw. Źródłem przychodów funduszy powiatowych są […]

TWORZENIE GMINNYCH FUNDUSZY GOSPODARKI

Projekty planów funduszy wojewódzkich i powiatowych oraz sprawoz­dania z wykonania zadań i gospodarowania funduszami przedstawiane są odpowiednio przez marszałków województw i starostów do zatwierdzenia właściwym sejmikom i radom powiatów. Jeśli wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przejmują kompeten­cje starosty w zakresie zadań i kompetencji dotyczących geodezji i karto­grafii, wówczas tworzone są gminne fundusze gospodarki zasobem geode­zyjnym i kartograficznym, […]

PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW

Państwowy Fundusz Kombatantów (PFK) został utworzony na mocy ustawy z 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów ja­ko następca Państwowego Funduszu Kombatantów i Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Obecnie PFK działa na podstawie przepisów ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Fundusz został powołany w celu finansowania […]

ZLIKWIDOWANIE FUNDUSZU

Chociaż zadania Funduszu są ściśle określone, zaniżana od kilku lat dotacja budżetowa uniemożliwia ich wykonywanie. Do roku 2002 więk­szość środków PFK przeznaczana była na refundacje ulg i zwolnień w opłatach telefonicznych, telewizyjnych i radiowych. Wydatki na ten cel przekraczały kwoty przychodów, czego efektem był rosnący stan zadłuże­nia Funduszu. Biorąc pod uwagę fakt, iż praktycznie całość […]

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) został utworzony na mo­cy ustawy z 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a obecnie podstawą prawną jego działalności jest ustawa o takiej samej na­zwie z 3 lutego 1995 r..Regulamin funkcjonowania Funduszu ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw śro­dowiska, […]

ZADANIA FINANSOWANE PRZEZ FOGR

Ustawa wymienia szereg zadań, które mogą być finansowane przez FOGR, a wśród nich m.in.: rekultywację na cele rolnicze gruntów o zmniejszonej wartości użyt­kowej,rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,użyźnianie gleb, ulepszanie rzeźby, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych,budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.Fundusze […]

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na mocy ustawy z 4 lu­tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dysponentem Funduszu ustanowiono ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Fun­duszu określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 czerwca 2006 r..Podstawowe źródło dochodów Funduszu to wpłaty od producentów i wydawców […]

NOWE FUNDUSZE CELOWE

W ciągu roku 2005 powołano kolejny fundusz celowy: Fundusz im. Ko­misji Edukacji Narodowej, a także Fundusz Rekompensacyjny — plan tego drugiego nie znalazł się jednak w ustawie budżetowej na rok 2006. Nowe fundusze celowe nie posiadają osobowości prawnej — działają one w formie wyodrębnionych rachunków bankowych, których obsługą fi­nansowo-księgową zajmuje się urząd dysponenta funduszu.Gospodarka finansowa funduszy […]

POKRYWANIE KOSZTÓW PRYWATYZACJI

Kwota stanowiąca 1/3 przychodów Funduszu Restrukturyzacji Przed­siębiorców przeznaczana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu SA, na udzielanie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni. Fundusz Skarbu Państwa zasilany jest dwoma procentami rocznych przychodów z prywatyzacji wraz z odsetkami. Ze środków […]