Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej działają na podsta­wie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska. Obecnie funkcjonują następujące fundusze:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(NFOŚiGW),wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Fundusze te powoływane były kolejnymi nowelizacjami ustawy z 31 stycznia […]

PRZYCHODY FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej pochodzą przede wszystkim z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z administracyj­nych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie ustalonych warunków korzystania ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska związane są m.in. z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza oraz ścieków do wód lub ziemi, a także z poborem […]

FUNDUSZE POWIATOWE I GMINNE

Przychodami funduszy mogą być także dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusze gminne mogą także uzyskiwać środki od­powiadające wysokości szkód w przypadku, gdy na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko nie można nałożyć obowiązku ograniczenia jego oddziaływania oraz obowiązku […]

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZY

Środki funduszy przeznaczane są na finansowanie przedsięwzięć z za­kresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawa wymienia bardzo wiele rodzajów zadań, które mogą być finansowane przez fundusze. Są wśród nich m.in.: edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środo­wiska, oraz wspieranie ekologicznych form transportu i wykorzystania lo­kalnych źródeł energii odnawialnej. […]

ZARZĄD NFOŚiGW

Zarząd NFOŚiGW, składający się z czterech do pięciu osób, jest powo­ływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu. Członkowie zarządów funduszy wojewódzkich, w liczbie od dwóch do pięciu, są powoływani i od­woływani przez zarząd województwa na wniosek rady nadzorczej woje­wódzkiego funduszu.Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania organów Narodowego Funduszu […]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie z działalności funduszy wojewódzkich przedstawiane są przez zarządy województw ministrowi właściwemu do spraw środowi­ska, sejmikowi województwa oraz NFOŚiGW. Zarząd NFOŚiGW przed­stawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczą informację o działalności wojewódzkich funduszy za ubiegły rok. Do końca sierpnia minister właściwy do spraw środowiska przedstawia Radzie Ministrów informację o działalności NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich za po­przedni […]

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGSP) zostai utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pra­cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. FGŚP jest państwo­wym funduszem celowym z osobowością prawną. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Fundusz działa z pomocą Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz jego biur terenowych. Organizację oraz […]

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA FGŚP

Wysokość składki na FGŚP określana jest corocznie w ustawie budże­towej. Na rok 2006 składka została ustalona na poziomie 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Poborem składki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a koszty z tym związane zwracane są ZUS w wysokości 0,5% wpływów ze składek na Fundusz. Ze środków FGŚP zaspokajane są roszczenia […]

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), którego podstawą prawną jest ustawa z 17 maja 1989 r. — Pra­wo geodezyjne i kartograficzne, składa się z funduszy: centralnego, woje­wódzkich i powiatowych. Są to fundusze nieposiadające osobowości praw­nej, działające w formie wyodrębnionych rachunków bankowych. Fundusz dofinansowuje wydatki budżetowe na zadania związane z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu […]